Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND xã Pú Bẩu về việc thành lập đội tuyên truyền viên pháp luật năm 2023
Lượt xem: 37
Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày  14/4/2023 của UBND xã Pú Bẩu về việc thành lập đội tuyên truyền viên pháp luật năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PÚ BẨU

 


Số: 45/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Pú Bẩu, ngày 14 tháng 4 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đội tuyên truyền viên pháp luật 2023

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PÚ BẨU  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND xã Pú bẩu về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Xét đề nghị của Công chức Tư pháp - Hộ tịch,

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Thành lập đội tuyên truyền pháp luật xã Pú bẩu gồm các ông (bà) sau:

1. Đ/c: Chá A Chứ

2. Đ/c: Vừ Bả Hợ

3. Đ/c: Lò Văn Chước

4. Đ/c: Giàng Bả Cầu

5. Đ/c: Sùng Bả Hùa

6. Đ/c: Vừ Thị Đỡ

7. Đ/c: Giàng A Mai

8. Đ/c: Sùng Bả Sọ

9. Đ/c: Giàng A Chí

10. Đ/c: Sùng Khua Súa

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch - Đội trưởng

Chức vụ: CT -MTTQVN xã - Đội phó

Chức vụ: Công chức: VH- XH - Thành viên

Chức vụ: BT đoàn TNCSHCM xã - Thành viên

Chức vụ: Địa chính đất đai - Thành viên

Chức vụ: CT- HPN xã - Thành viên

Chức vụ: Trưởng CA xã - Thành viên

Chức vụ: Công chức LĐ-TH xã hội

Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

Chức vụ: Chủ tịch HND xã

Điều 2. Nhiệm vụ của Đội tuyên truyền

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội trên địa bàn xã.

- Chịu sự quản lý về hoạt động và hướng dẫn của UBND xã; tham gia đầy đủ, có hiệu quả các cuộc thi tìm hiệu pháp luật do cấp có thẩm quyền tổ chức.

- Kinh phí hoạt động của Đội tuyên truyền được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;

- Thường trực Đảng ủy;

- Thường trực HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TP(15b).

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Vừ A Lậu

 

                                                    

 

Tác giả: Chá A Chứ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 22
  • Tất cả: 16,159